Vedtekter

§ 1. Andelslagets navn
Andelslagets navn er Rendalen Løypelag SA.

§ 2. Forretningsadresse
Andelslagets adresse er 2485 Rendalen, i Rendalen kommune.

§ 3. Formål
Andelslagets formål er å lage skiløyper i Rendalen herunder å anskaffe teknisk utstyr til slikt formål.

Primærområde for løypekjøring er Vangvollen – Harsjøområdet på vestsida og området Veslesetra-Søvollen/Klettsetra på østsida.

Virksomheten baserer seg på oppdragsvirksomhet og frivillige bidrag fra innbyggere, hytteeiere, grunneiere, næringsliv og andre. Laget har et ikke-økonomisk formål og det skal ikke utbetales utbytte til eierne, men laget skal til en hver tid finansiere drift av løypeutstyr og løypenett.

§ 4. Andelstegning m.v.
Andelens tegningspris er kr. 2000,- per andel, som kan tegnes av enkeltpersoner og juridiske personer, samt lag og foreninger. Tegningsprisen skal innbetales etter styrets anvisning etter at andelen(e) er tegnet. Antall andeler og andelskapital er flytende. Andelskapitalen forrentes ikke.

Tegnede andeler kan normalt ikke overdras. Unntak fra denne bestemmelsen er i de tilfeller hvor andelseieren overdrar andelene ved arv. Andelstransport må godkjennes av styret, og skal skje innen ett år etter overdragelsen.

§ 5. Andelseierens ansvar
Den enkelte andelseier hefter kun for sin innskutte andelskapital.

§ 6. Styret
Andelslaget skal ha et styre på 5 (fem) medlemmer med 3 (tre) nummererte varamedlemmer som velges for 2 (to) år om gangen. Kun andelseiere er valgbare til styret.

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 (tre) medlemmer møter. Beslutninger i styret fastsettes ved alminnelig flertallsvedtak. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

Etter det første året skal 2 (to) styremedlemmer være på valg. Deretter skal styremedlemmer som har sittet 2 (to) år, stå på valg.

Styret forplikter selskapet utad. Styret kan fastsette hvem som skal ha fullmakter til hva, og i hvilken utstrekning.

§ 7. Årsmøtet
Årsmøtet er andelslagets høyeste organ. Årsmøtet skal holdes hvert år innen utgangen av mars måned.

Årsmøtet skal kunngjøres for medlemmene med minst 2 (to) ukers varsel. Innkallingen skjer skriftlig. Om mulig skal all dokumentasjon vedlegges innkallingen.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, skal være styret i hende senest 1. februar.

§ 8. Årsmøtet skal behandle følgende:
Valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

 1. Styrets årsberetning.
 2. Fastsette resultatregnskap og balanse.
 3. Anvendelse av årets overskudd, eller dekning av underskudd, i henhold til den fastsatte balansen.
 4. Valg av styre.
 5. Valg av styreleder og nestleder.
 6. Valg av varamedlemmer.
 7. Valg av to revisorer blant andelseierne.
 8. Valg av valgkomité.
 9. Årsbudsjett og arbeidsplaner for kommende år.
 10. Behandle saker som er nevnt i innkallingen.

§ 9. På årsmøtet, og i alle saker, stemmer andelseierne med det antallet andeler de eier.
Andelseierne kan la seg representere ved skriftlig fullmakt, men en andelseier kan maksimalt stemme med 2 (to) fullmakter i tillegg til sine egne andeler.

Totalt stemmetall regnes etter fremmøtte/representerte andeler, og alminnelige flertall er bindende. Unntak herfra er §§ 14 og 15, som krever 2/3 (to/tredjedels) flertall.

Dersom noen krever det, skal avstemming være skriftlig.

§ 10. Ekstraordinært årsmøte
Skal holdes når styret, eller minst 20 % av andelene, krever det.

Innkalling skjer skriftlig til alle medlemmene med minst 14 dagers varsel, og med angivelse av de sakene som skal behandles. All dokumentasjon skal vedlegges saken.

Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle saker som står på sakslisten.

§ 11. Medlemsmøte
Det kan avholdes medlemsmøte hvis styret ønsker dette. Innkalling kan kunngjøres via e-post og på hjemmesida. Medlemsmøtet kan ikke treffe vedtak i saker som er tillagt årsmøtet.

§ 12. Valgkomiteen
Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer.

Etter det første året skal ett medlem være på valg. Dette medlemmet trekkes ut ved loddtrekning. Etter det andre året skal ett av medlemmene som har sittet i valgkomiteen i to år, være på valg. Denne trekkes også ut ved loddtrekning. Deretter skal hvert år representanter som har sittet i tre år, være på valg.

Valgkomiteens mandat er:

 1. Foreslå valg på styremedlemmer og varamedlemmer.
 2. Foreslå valg av styreleder og nestleder.
 3. Foreslå valg av revisorer.
 4. Eventuelt foreslå styrets honorar.

§ 13. Uttreden
Andelshaverne kan tre ut av andelslaget pr. 30.juni, ved skriftlig å gi melding innen 1. april samme år.

Andelsinnskuddet refunderes ikke, og ved uttreden reduseres selskapets andelskapital tilsvarende de aktuelle andelers pålydende, og beløpet overføres til selskapets frie egenkapital.

§ 14. Oppløsning
Andelslaget kan vedta oppløsning av andelslaget med 2/3 (to/tredjedels) flertall av representerte stemmer, som samtidig representerer minst 1/2- parten av samtlige andeler.

Dersom det ikke oppnås tilstrekkelig flertall, skal det innen 14 dager innkalles til ekstraordinært årsmøte som kan treffe vedtak om oppløsning med minst 2/3 (to/tredjedels) flertall av de representerte stemmene.

Ved oppløsning skal selskapets formue, etter at alle forpliktelser, herunder omkostninger i forbindelse med oppløsningen, utbetales andelseierne i forhold til antall andeler, inntil andelens tegningspris.

Det overskytende går til et allmennyttig formål.

§ 15. Vedtektsendringer
Vedtak om endring av vedtektene treffes av årsmøtet, og fattes med 2/3 (to/tredjedels) flertall av de representerte stemmene.

§ 16. Tvister
Tvister om forståelsen og gjennomføringen av vedtektene skal avgjøres av ordinære domstoler med Nord-Østerdal Tingrett som verneting.